LINE@移點通-家事移工調薪 適用對象-多國語版本
2022-11-28
▍家事移工調薪 適用對象

家事移工包含外籍家庭看護及外籍幫傭兩類對象,
以下情況皆需依新制月薪新臺幣20,000元辦理。
✓新招募引進
✓期滿續聘/期滿轉聘
✓符合就業服務法且經勞動部核准於111年8月10日以後轉換雇主的移工,新雇主需以新制工資承接。

※尚在勞動契約期間的移工,則維持原契約約定薪資,如雇主同意,才可以變動勞動契約約定為新制工資(新臺幣20,000元)

英文版
▍Live-in foreign worker wage rise (applicable to) 

Live-in foreign workers include live-in foreign care workers and live-in foreign home help. In the following situations both must be paid the newly established monthly salary of NT$20,000:
✓Newly recruited and brought to Taiwan to work
✓Contract completion continued employment foreign workers / contract completion transfer foreign workers
✓Foreign workers in compliance with the provisions of the Employment Service Act who were permitted by the MOL to transfer employers on or after August 10, 2022 must be paid by their new employer in accordance with the new monthly salary regulations.  

※Foreign workers still under contract will receive the original monthly salary. Only if the employer agrees can the labor contract be amended to stipulate that the monthly salary will follow the new regulations (NT$20,000 per month).

印尼文版
▍Penyesuaian Gaji Bagi Pekerja Migran Sektor Rumah Tangga Subjek yang berlaku

Pekerja migran sektor rumah tangga termasuk pekerja migran perawat rumah tangga dan penata laksana rumah tangga asing, bagi yang memenuhi kondisi-kondisi di bawah maka perlu disesuaikan dengan sistem gaji bulanan baru, yakni sebesar NT$20.000.
✓ Perekrutan baru
✓ Melanjutkan kontrak kerja/finis kontrak pindah majikan
✓ Pekerja migran yang memenuhi kriteria UU Layanan Ketenagakerjaan serta melalui persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan berganti majikan setelah tanggal 10 Agustus 2022, maka majikan baru perlu mengambil alih dengan sistem gaji yang baru.

※Bagi pekerja migran yang masih dalam periode perjanjian kerja, dan meneruskan nominal gaji kontrak awal, jika majikan menyetujuinya, barulah dapat mengubah perjanjian kontrak kerja ke sistem gaji yang baru (NT$20.000).

越南文版
▍Tăng lương cho lao động nước ngoài làm việc tại gia đình
Đối tượng áp dụng

Lao động nước ngoài làm việc tại gia đình bao gồm Khán hộ công gia đình và Giúp việc gia đình.
Các trường hợp dưới đây đều phải áp dụng theo mức lương 20.000 Đài tệ/tháng.
✓Người lao động được tuyển dụng mới.
✓Tiếp tục thuê sau khi hết hạn hợp đồng/Chuyển đổi chủ thuê sau khi hết hạn hợp đồng.
✓Người lao động nước ngoài phù hợp Luật Dịch vụ Việc làm và đã được Bộ Lao động chấp thuận thay đổi chủ sau ngày 10 tháng 8 năm 2022, chủ thuê mới phải trả với mức lương mới.

※ Đối với lao động nước ngoài đang còn thời hạn hợp đồng lao động thì vẫn giữ nguyên mức lương thỏa thuận ban đầu, nếu chủ thuê đồng ý thì có thể sửa đổi hợp đồng với mức lương mới (20.000 Đài tệ).

泰文版
▍กลุ่มเป้าหมาย การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานต่างชาติในภาคครัวเรือน
แรงงานต่างชาติในภาคครัวเรือนประกอบด้วย ผู้อนุบาลต่างชาติและผู้ช่วยงานบ้านในภาคครัวเรือน หากมีสภาพการณ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างเป็น 20,000 เหรียญไต้หวัน
✓ผู้ที่เดินทางเข้ามาใหม่
✓ครบกำหนดและต่อสัญญาจ้าง/ครบกำหนดสัญญาและเปลี่ยนนายจ้าง
✓แรงงานต่างชาติที่มีการเปลี่ยนนายจ้างตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ้างงาน และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายจ้างใหม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามระเบียบใหม่

※แรงงานต่างชาติที่ยังทำงานไม่ครบสัญญา จะยังคงได้รับค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญาจ้าง แต่หากนายจ้างยินยอมก็สามารถปรับขึ้นค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างตามระเบียบใหม่ (20,000 เหรียญไต้หวัน) ได้